top of page

הסמכה לניהול אפקטיבי של חדשנות בארגונים

  • 3Steps
Get a certificate by completing the program.

About

כושרו של ארגון צבאי להניע תהליכי שרידות, חוסן, ותנופה איתנים וברי קיימה, מתבסס על כשירות מפקדיו לזהות ולהגיב לשינויים, למצות הזדמנויות חדשות ולמנף ידע ויצירתיות של אנשים בתוך הארגון, ובשיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים. כשירות זו מחייבת את ציר הפיקוד הבכיר לפתח ולסגל מיומנויות חשיבה ופעולה ייחודיים, שהופכות במעבר מדרג הפיקוד הזוטר לדרג הבכיר מרצויות לקריטיות. אי לכך, נדרש לשלב בהכשרת המפקדים המובילים הכרות אקדמית ומעשית לתהליכים וכלים של יזמות, חדשנות ועיצוב תרבות תומכת. "חדשנות אינה בעניין של 'רעיונות', החדשנות תמיד קשורה ליכולת לבצע, לממש ולהטמיע. צה"ל צריך לייצר מסילות סיסטמטיות שמאפשרות פיתוח של ידע חדש שמוביל לחדשנות. החדשנות מבוססת על תהליכים שיטתיים. שילובה בצה"ל מחייבת הטמעת מנגנוני שיפור והאצה. אלו צפויים להפוך את צה"ל ליותר אפקטיבי, ושמשתנה בקצב שמותאם לנסיבות שמשתנות בסביבה העויינת והמורכבת שלנו." [רב אלוף אביב כוכבי, מתוך דבריו במעמד השקת המכללה לחדשנות, יזמות והשתנות, באוקטובר 2021] העיסוק בחדשנות מהווה נדבך מרכזי לעיצוב דירקטיבת ההשתנות של צה"ל. עיסוק זה הוא נחלתם של בעלי/ות תפקידים מדיסציפלינות שונות ומגוונות, וחזקה עליו להיות נחלתו/ה של כל מפקד/ת בצה"ל, ובפרט של קברניטי הארגון. ההסמכה מכוונת להעצים את יכולות הניהול של מפקדים בדרג הסא"ל, באמצעות הרכשת תפיסות, תיאוריות וכלים יישומיים, ובמטרה להפוך את היחידות והארגונים שתחת פיקודם לחדשניים ומסתגלים. יעדים לימודיים - המשתתפים בהסמכה יוכלו לעצב מסילות, שגרות ותרבות של חדשנות בתוך היחידה עליה הם אמונים, לבניין כוחה ולהבטחת חוסנו במציאות של השתנות מתמדת.

You can also join this program via the mobile app.

Price

Free

Group Discussion

This program is connected to a group. You’ll be added once you join the program.

פו"מ אפק - מעבר לאופק

פו"מ אפק - מעבר לאופק

Private 2 Members

Share

Already a participant? Log in

bottom of page